ΠΑΝ_2010_1Α3 από 0 μέχρι και 20

Η τιμή της βαθμολογίας σε ένα θέμα μπορεί να πάρει τις τιμές από 0 μέχρι και 20. (Το 0 και το 20 είναι επιτρεπτές τιμές). Ποια από τις παρακάτω λογικές εκφράσεις ελέγχει αυτή τη συνθήκη; (Πανελλαδικές 2010)

 

(Α>=0) or (A<=20)

(Α>=20) and (A<=20)

(Α>=0) and (A<=20)

(Α>0) or (A<20)