Βασικές συναρτήσεις

Κάποιες από τις βασικές συναρτήσεις ενσωματωμένες στην Python είναι:
● Η float() μετατρέπει ακεραίους και συμβολοσειρές σε δεκαδικούς αριθμούς.
● Η int() δέχεται οποιαδήποτε αριθμητική τιμή και τη μετατρέπει σε ακέραιο κόβοντας τα δεκαδικά ψηφία, αν υπάρχουν.
● H str() δέχεται οποιαδήποτε τιμή και την μετατρέπει σε συμβολοσειρά.
● Η abs() επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού.
● Η pow(a,b) επιστρέφει τη δύναμη του α υψωμένη στο β.
● H divmod(x,y) επιστρέφει το ακέραιο πηλίκο x//y και το ακέραιο υπόλοιπο της διαίρεσης x%y

Περισσότερα: Built-in Functions

π.χ.

float(5)=5.0  # Ο αριθμός παραμένει ίδιος, ο τύπος άλλαξε( μπορεί να βοηθήσει στις διαιρέσεις στην Python 2.7 για σωστό αποτέλεσμα)

float(5.9)=5.9 # δεν αλλάζει τίποτα

         float('5')=5.0 #o αριθμός είναι (str) συμβολοσειρά που μπορεί να γίνει δεκαδικός

         float('πέντε') #σφάλμα: δε μπορεί να μετατρέψει το string 'πέντε' σε float

int(5.99)=5 # Δε στρογγυλοποιεί, απλά κόβει τα δεκαδικά. Η round() στρογγυλοποιεί π.χ. round(5.5)= 6

int(5)=5 # δεν αλλάζει τίποτα

str('Γεια σας')= 'Γεια σας'

str(5)='5' # Ο αριθμός χάνει την ιδιότητα του αριθμού και είναι συμβολοσειρά. Μπορούν να γίνουν μόνο οι πράξεις +, * των συμβολοσειρών

abs(-5)=5 # Η απόλυτη τιμή

pow(2,5)=2**5=32 # η πέμπτη δύναμη του δύο

divmod(8,5)=(1,3) # γίνεται πρώτα to div, δηλαδή 8//5=1 και μετά το  mod, δηλαδή 8%5=3
 

Questions15
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz