εντολή for - range(ένας αριθμός)

for μεταβλητή in range(ακέραιος αριθμός):

                 | εντολές

- οι εντολές θα εκτελεστούν τόσες φορές όσες είναι ο αριθμός (αρκεί αριθμός >0 , όταν αριθμός<=0 δε θα γίνει καμιά επανάληψη)

- η μεταβλητή, είναι μετρητής των επαναλήψεων, που αρχίζει τη μέτρηση από το 0, όταν μπορούν να γίνουν επαναλήψεις. (π.χ. για 4 επαναλήψεις θα έχει στο τέλος τιμή 3)

π.χ. 

for i in range(3): # 3 επαναλήψεις με το i να παίρνει τιμές:0, 1, 2

for i in range(1): # 1 επαναλήψεις με το i να παίρνει τιμή:0

for i in range(-2): # καμιά επανάληψη, το i δε θα πάρει καμιά τιμή

Quiz με ερωτήσεις αυτού του τύπου:

Questions12
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz