Κεφάλαιο 4 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

Κεφάλαιο 4

Αλγοριθμικές Δομές

Δομή ακολουθίας, επιλογής επανάληψης και συναρτήσεις

Quiz 25 τυχαίων ερωτήσεων από συνολικά 73, από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών του μαθητή, χωρίς τρέχοντα αποτελέσματα, παρά μόνο στο τέλος

Πάρτε μολύβι και χαρτί και λύστε...

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz