Δομή επανάληψης: εντολή for

  1. for μεταβλητή in range(ακέραιος αριθμός):

                 | εντολές

- οι εντολές θα εκτελεστούν τόσες φορές όσες είναι ο αριθμός (αρκεί αριθμός >0 , όταν αριθμός<=0 δε θα γίνει καμιά επανάληψη)

- η μεταβλητή, είναι μετρητής των επαναλήψεων, που αρχίζει τη μέτρηση από το 0, όταν μπορούν να γίνουν επαναλήψεις. (π.χ. για 4 επαναλήψεις θα έχει στο τέλος τιμή 3)

π.χ. 

for i in range(3): # 3 επαναλήψεις με το i να παίρνει τιμές:0, 1, 2

for i in range(1): # 1 επαναλήψεις με το i να παίρνει τιμή:0

for i in range(-2): # καμιά επανάληψη, το i δε θα πάρει καμιά τιμή

 

       2. for μεταβλητή in range(από, έως):

   | εντολές

- οι εντολές θα εκτελεστούν  (έως - από) φορές  (αρκεί έως >από , όταν έως<=από δε θα γίνει καμιά επανάληψη)

- η μεταβλητή, είναι μετρητής των επαναλήψεων, που αρχίζει τη μέτρηση από την τιμή του από και φτάνει μέχρι την τιμή έως (χωρίς να τη δεχτεί), όταν μπορούν να γίνουν επαναλήψεις.

- το βήμα είναι ένα (η μεταβλητή αυξάνεται κάθε φορά κατά 1)

π.χ. 

for i in range(3,5): # 5-3=2 επαναλήψεις με το i να παίρνει τιμές: 3, 4

for i in range(4,4): # καμία επαναληψη με το i να μην παίρνει τιμή

for i in range(-2,4): #4-(-2)=6 επαναλήψεις, με το i να παίρνει τιμές: -2, -1, 0, 1, 2, 3

for i in range(4,3): # καμία επαναληψη με το i να μην παίρνει τιμή

  3. for μεταβλητή in range(από, έως, βήμα θετικό):   

      | εντολές

- οι εντολές θα εκτελεστούν  από την τιμή από μέχρι την έως με βήμα θετικό  (αρκεί έως >από , όταν έως<=από δε θα γίνει καμιά επανάληψη)

- η μεταβλητή, είναι μετρητής των επαναλήψεων, που αρχίζει τη μέτρηση από την τιμή του από και φτάνει μέχρι την τιμή έως (χωρίς να τη δεχτεί) με θετικό βήμα, όταν μπορούν να γίνουν επαναλήψεις.

- το βήμα είναι ένα (η μεταβλητή αυξάνεται κάθε φορά κατά βήμα)

π.χ. 

for i in range(3,7,2): # 2 επαναλήψεις με το i να παίρνει τιμές: 3, 5

for i in range(4,4,4): # καμία επαναληψη με το i να μην παίρνει τιμή

for i in range(-2,4,2): # 3 επαναλήψεις, με το i να παίρνει τιμές: -2,  0, 2

for i in range(4,12,4): # 2 επαναλήψεις, με το i να παίρνει τιμές: 4, 8

for i in range(4,13,4): # 3 επαναλήψεις, με το i να παίρνει τιμές: 4, 8, 12

for i in range(14,13,4): # καμία επαναληψη με το i να μην παίρνει τιμή

 4. for μεταβλητή in range(από, έως, βήμα αρνητικό):   

      | εντολές

- οι εντολές θα εκτελεστούν  από την τιμή από μέχρι την έως με βήμα αρνητικό  (αρκεί από>έως , όταν από <=έως δε θα γίνει καμιά επανάληψη)

- η μεταβλητή, είναι μετρητής των επαναλήψεων, που αρχίζει τη μέτρηση από την τιμή του από και φτάνει μέχρι την τιμή έως (χωρίς να τη δεχτεί) με βήμα αρνητικό, όταν μπορούν να γίνουν επαναλήψεις.

- το βήμα είναι ένα (η μεταβλητή μειώνεται κάθε φορά κατά βήμα)

π.χ. 

for i in range(7,3,-2): # 2 επαναλήψεις με το i να παίρνει τιμές: 7, 5

for i in range(4,4,-4): # καμία επαναληψη με το i να μην παίρνει τιμή

for i in range(4,-2,-2): # 3 επαναλήψεις, με το i να παίρνει τιμές: 4,  2, 0

for i in range(12,4,-4): # 2 επαναλήψεις, με το i να παίρνει τιμές: 12, 8

for i in range(13,4,-4): # 3 επαναλήψεις, με το i να παίρνει τιμές: 13, 9, 5

for i in range(14,13,-4): # μία επαναληψη με το i να  παίρνει τιμή: 14

for i in range(-5,-10,-3): # 2 επαναλήψεις, με το i να παίρνει τιμές: -5, -8

 

 

Questions15
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz