Λίστες

Η λίστα είναι μια δυναμική δομή, στην οποία μπορούν να υπάρχουν αντικείμενα διαφορετικού τύπου. Το πλεονέκτημά της έναντι των απλών μεταβλητών είναι η μαζική τοποθέτηση πολλών δεδομένων με ένα όνομα σε αντίθεση με την απλή μεταβλητή. Αν χρειαζόμασταν σε ένα πρόβλημα 100 δεδομένα, τότε η χρησιμοποίηση 100 μεταβλητών δυσκολεύει αρκετά τον προγραμματιστή. Οι λίστες, λύνουν αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας πολλά δεδομένα με ένα όνομα και έναν δείκτη.

Ο δείκτης δείχνει τη θέση του στοιχείου μέσα στη λίστα, αφού όλα τα στοιχεία της λίστας έχουν το ίδιο όνομα. Άρα διαφοροποιείται το ένα από το άλλο με τη χρήση ενός δείκτη

Οι λίστες είναι δυναμικές δομές, δηλαδή μπορούν να αλλάξουν το μέγεθός τους δηλαδή το πόσα στοιχεία περιέχουν. Μπορούν να δεχτούν νέα στοιχεία, μπορούν να διαγραφούν στοιχεία.

 

 

 

Questions14
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz