Συμβολοσειρές quiz

a='Hello Kids'

Η μεταβλητή a είναι τύπου str ή συμβολοσειρά. Τα γράμματα (οι χαρακτήρες)  της μεταβλητής a μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω δεικτών όπως παρακάτω:

Μεταβλητή str H e l l o   K i d s
Δείκτης (μέτρηση από την αρχή) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Αρνητικός Δείκτης (μέτρηση από το τέλος) -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
  • Οι δείκτες λειτουργούν όπως παρακάτω:

το a[0] και το a[-10] είναι το 'H'

το a[1] και το a[-9] είναι το 'e'

το a[5] και το a[-6] είναι το ' ' . To κενό (space)

το a[9] και το a[-1] είναι το 's'

  • Μπορούμε να κάνουμε οποιεσδήποτε πράξεις μεταξύ χαρακτήρων, με τη χρήση των + και *

print a[0]*3 δίνει 'HHH'

a[0]+a[-6] δίνει 'Ho'

αν έχουμε b='56' τότε b[0]+3 είναι σφάλμα, ενώ b[0]+'5' θα δώσει '55'

  • Δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε μεμονωμένους χαρακτήρες της ίδιας της μεταβλητής

Δεν μπορούμε : a[0]='h' ώστε η ίδια μεταβήτή a να γίνει hello kids, με μικρό το πρώτο γράμμα

  • Μήκος Συμβολοσειράς

Το μήκος της συμβολοσειράς δίνεται από τη συνάρτηση len(a) και δίνει τον αριθμό των χαρακτήρων της που για το παράδειγμα είναι 10

Η ανάκτηση μεμονωμένων χαρακτήρων της συμβολοσειράς μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

Ανάκτηση χαρακτήρων

της συμβολοσειράς με χρήση δεικτών

Ανάκτηση χαρακτήρων

της συμβολοσειράς χωρίς δείκτες

lexi='Hello Kids'

for i in range(len(lexi)):

    print lexi[i] #Εμφανίζει κάθε χαρακτήρα             

lexi='Hello Kids'

for kathe_gramma in lexi:

    print kathe_gramma #Εμφανίζει κάθε χαρακτήρα

  •  έλεγχος ύπαρξης

Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθεί η ύπαρξη ή όχι ενός χαρακτήρα ή περισσότερων σε μια συμβολοσειρά, όπως παρακάτω:

a='Hello Kids'

'H' in a , θα δώσει True' (To 'H' υπάρχει στο a)

'hello' in a , θα δώσει False (το 'h' δεν είναι κεφαλαίο)

'HelloK' in a , θα δώσει False (δεν υπάρχει το κενό)

'KIDS' not in a , θα δώσει True ( το 'ΚIDS' δεν υπάρχει στο a)

tmima='Γ6'

'6' in tmima , θα δώσει Trtue

 

 

 

Questions13
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz