Κεφάλαιο 5 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

Κεφάλαιο 5

Κλασικοί Αλγόριθμοι Δυαδική αναζήτηση, Ταξινόμηση Ευθείας Ανταλλαγής 

Από την παράγραφο 5.1 έως και την 5.2 και τις σχετικές δραστηριότητες

Quiz 20 τυχαίων ερωτήσεων από συνολικά 45, από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών του μαθητή,

χωρίς τρέχοντα αποτελέσματα, παρά μόνο στο τέλος

Questions20
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz