Κεφάλαιο 3, 4, 5, 7, 8 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

ΥΛΗ 2019-2020 Κεφάλαια 3, 4, 5 (5.1-5.2), 7 (7.1-7.2.2), 8 (8.1-8.2)

Quiz 25 τυχαίων ερωτήσεων από σύνολο 320 ερωτήσεων, από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών του μαθητή

Κεφάλαιο 3

Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

Κεφάλαιο 4

Αλγοριθμικές Δομές

Δομή ακολουθίας, επιλογής επανάληψης και συναρτήσεις

Κεφάλαιο 5

Κλασικοί Αλγόριθμοι Δυαδική αναζήτηση, Ταξινόμηση Ευθείας Ανταλλαγής 

Από την παράγραφο 5.1 έως και την 5.2 και τις σχετικές δραστηριότητες

Κεφάλαιο 7

Προηγμένα στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

Από την παράγραφο 7.1 έως και 7.2.2 (Συναρτήσεις - παράμετροι- εμβέλεια μεταβλητών) και τις σχετικές δραστηριότητες

Κεφάλαιο 8

Δομές ΔεδομένωνΙΙ

Από την παράγραφο 8.1 έως και την 8.2 (Συμβολοσειρές, Λίστες) και τις σχετικές δραστηριότητες

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz