Τύποι δεδομένων

Οι χαρακτηριστικοί τύποι δεδομένων στην Python είναι ο αριθμητικός, ο λογικός(boolean) και οι συμβολοσειρές ή αλφαριθμητικά (strings).

  • αριθμητικός τύπος
    • ακέραιοι (integer) π.χ.
    • αριθμοί κινητής υποδιαστολής (floating point)

π.χ. 4.5, 4.0, 2.3e2 άρα 2.3*(10**2) άρα 2.3*100 άρα 230.0

(στην παράσταση με το e, όλοι είναι float π.χ. 2e3 άρα 2*(10**3) άρα 2000.0,

  • μιγαδικοί αριθμοί (complex numbers)
  • Ο λογικός τύπος (boolean)

π.χ. True (Αληθής) και την τιμή False (Ψευδής),

φυσικά και ο λογικός τύπος είναι το 2>3 που είναι False (οποιαδήποτε παράσταση δίνει True ή False)

  • συμβολοσειρές (string)

Μια συμβολοσειρά μπορεί να αποτελείται από γράμματα αριθμούς ή περισσότερες από μία λέξεις και συνδιασμό όλων. 

π.χ.'καλημέρα όλη μέρα', 'ΓΠΛ1', 'ΓΠΛ2', '55'

 

  • Για να διαπιστώσουμε τον τύπο δεδομένων χρησιμοποιούμε την type.

type(3) άρα int

type(3.4) άρα float

type(3.0) άρα float

type(True) άρα bool

type(2>3) άρα type(False) άρα bool

type('Γεια σας') άρα str

type('55') άρα str

 

Questions6
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz