Σύνθετη if...else, σε δύο if

Σύνθετη Δομή επιλογής

Η σύνθετη Δομή επιλογής

if λογική συνθήκη :

     εντολές Α

else:

    εντολές Β

μετατρέπεται σε απλή επιλογή, όπως παρακάτω:

if λογική συνθήκη :

     εντολές Α

if not (λογική συνθήκη): # μπορεί να υπολογιστεί η not

    εντολές Β

για παράδειγμα :

if vath>=12 and vath<=16 :

     print 'Βαθμός μέσα στα όρια από  12 έως και 16'

else:

    print 'Βαθμός εκτός των ορίων  από  12 έως και 16'

μετατρέπεται σε

if vath>=12 and vath<=16 :

     print 'Βαθμός μέσα στα όρια από  12 έως και 16'

if  vath<12 or vath >16: #ή not(vath>=12 and vath<=16)  πιο αργή, γιατί αν ισχύει η πρώτη if, θα ελέγχξει χωρίς λόγο και την δεύτερη if

    print 'Βαθμός εκτός των ορίων  από  12 έως και 16'

Φυσικά δεν έχει νόημα μια τέτοια μετατροπή, αφού η else είναι γρηγορότερη από τις δύο if

Άρα είναι καλύτερη η αντίστροφη μετατροπή (όταν είναι εφικτό), δηλαδή οι δύο if σε σύνθετη επιλογή

Questions6
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz