Ιεραρχία Αριθμητικών Τελεστών

Η ιεραρχία των αριθμητικών τελεστών είναι η παρακάτω:

1. Προηγούνται οι παρενθέσεις

2. Σε τελεστές με ίδια ιεραρχία, εκτελούνται από αριστερά προς δεξιά

3. *, /, MOD, DIV

4. +, -

Questions10
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz