Λογικοί Τελεστές

Οι Λογικοί Τελεστές που χρησιμοποιούνται στην Python και η ιεραρχία τους είναι η παρακάτω:

Προηγούνται οι παρενθέσεις

1. not

2. and

3. or

Σύζευξη: False and οτιδήποτε =  False                                 

Διάζευξη: True or οτιδήποτε = True

Άρνηση: not(True) = False

Πίνακας Αληθείας με παραδείγματα
A B   Not A        Not B        A and B        A or B        B and notA      notB or A     Not(A or notB)  
True True False False True True False True False
True False False True False True False True False
False True True False False True True False True
False False True True False False False True False

 

Questions10
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz