εντολή for - range(από, έως)

 for μεταβλητή in range(από, έως):

   | εντολές

- οι εντολές θα εκτελεστούν  (έως - από) φορές  (αρκεί έως >από , όταν έως<=από δε θα γίνει καμιά επανάληψη)

- η μεταβλητή, είναι μετρητής των επαναλήψεων, που αρχίζει τη μέτρηση από την τιμή του από και φτάνει μέχρι την τιμή έως (χωρίς να τη δεχτεί), όταν μπορούν να γίνουν επαναλήψεις.

- το βήμα είναι ένα (η μεταβλητή αυξάνεται κάθε φορά κατά 1)

π.χ. 

for i in range(3,5): # 5-3=2 επαναλήψεις με το i να παίρνει τιμές: 3, 4

for i in range(4,4): # καμία επαναληψη με το i να μην παίρνει τιμή

for i in range(-2,4): #4-(-2)=6 επαναλήψεις, με το i να παίρνει τιμές: -2, -1, 0, 1, 2, 3

for i in range(4,3): # καμία επαναληψη με το i να μην παίρνει τιμή

  Quiz με ερωτήσεις αυτού του τύπου:

Questions15
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz