Αριθμητικοί Τελεστές Python

Στην Python οι αριθμητικοί τελεστές και η ιεραρχία τους είναι όπως παρακάτω:

Η ιεραρχία των αριθμητικών τελεστών είναι η παρακάτω:

 Προηγούνται οι παρενθέσεις

 Σε τελεστές με ίδια ιεραρχία, εκτελούνται από αριστερά προς δεξιά

1.  ** ( Δύναμη, 3 ** 4 =  3*3*3*3=81)

2. *, /, % 

3. +, -

Τελεστής /  : δεκαδικό πηλίκο όταν έχουμε δεκαδικούς π.χ. 5 / 2.0 = 2.5

                 : ακέραιο πηλίκο όταν έχουμε ακεραίους π.χ. 5 / 2 = 2

Τελεστής % : Υπόλοιπο διαίρεσης, ακεραίου πηλίκου. π.χ. 5 % 3 = 2

                                                                                      5.9 % 3 = 2.9

(εκτός ύλης ο Τελεστής // : Ακέραιο πηλίκο. π.χ.  5 // 3 = 1 (Παραλείπεται το δεκαδικό μέρος του πηλίκου)

                                                                        5.9 //3 = 1.0   

Questions8
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz