Εντολή print

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων στην οθόνη υπάρχει η εντολή print

Σύνταξη:

  • print 'κείμενο'   #θα εμφανιστεί το : κείμενο

           π.χ. print 'Hello world'   #θα εμφανιστεί το : hello world

  • print μεταβλητή   #θα εμφανιστεί : η τιμή της μεταβλητής

          π.χ

          a=5

          print a   #θα εμφανιστεί 5

  • Για συνδυασμό κειμένου και μεταβλητής χρησιμοποιείται το κόμμα (,)

          π.χ.

          name=raw_input('Ποιο είναι το όνομά σου;')

          print 'Το όνομάσου είναι: ' , name 

          #θα εμφανιστεί:  Το όνομά σου είναι ________ (και το όνομα που έδωσε ο χρήστης)

  • Η print μπορεί να εμφανίσει κείμενο στην επόμενη παράγραφο είτε με τη χρήση του '\n' είτε με τη χρήση του ερωτηματικού (;)

          π.χ. print 'Hello \nworld'

         #θα εμφανίσει: Hello

                                  world

          κάτι αντίσοιχο γίνεται και με την print μεταβλητή1; μεταβλητή2; μεταβλητή3

           print 'Hello'; 'world' 

                 Hello

                 'world'  (απλά εμφανίζονται εισαγωγικά)

           οπότε καλύτερα να γίνεται η χρήση της σε αριθμητικές μεταβλητές:

            π.χ.

            a=2

            b=3

            print a; b  

          # θα εμφανίσει:  2

                                     3

  • Με την εντολή μπορούν να εμφανιστούν αποτελέσματα πράξεων με οποιουσδήποτε τελεστές

         π.χ.

         print ' Το αποτέλεσμα είναι: ', 8*(10/100.0)    #θα εμφανίσει: Το αποτέλεσμα είναι: 0.8

         print 'Αποτέλεσμα :' ,2>3   #θα εμφανίσει: Αποτέλεσμα: False

         print True and 4>=4   #θα εμφανίσει: True

 

  •  Μπορούν να γίνουν πράξεις και με συμβολοσειρές όπως:

           print 'καλημέρα' * 3    # θα εμφανίσει το κείμενο τρεις φορές: καλημέρακαλημέρακαλημέρα

           print 'Καλημέρα'+'\nόλη '+' μερα'  

           # θα εμφανίσει Καλημέρα

                                    όλη μέρα

 

Questions6
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz