Τ.Ε.Μ. 3 ονόματα μεταβλητών1

Το παρακάτω όνομα είναι αποδεκτό ως όνομα μεταβλητής;

 

x!b

False