ΠΑΝ_ΕΠ_2022_Α1γ

Οι τοπικές μεταβλητές που ορίζονται σε μια συνάρτηση χάνονται,όταν τελειώσει η εκτέλεση της συνάρτησης

True