Σ.Μ. Κεφ8 positives, negatives

Τι θα εμφανίσει;

numbers = [20, -4, 7, 8, -2, -6, 1, -10]

positives = []

negatives = []

for number in numbers:

        if number > 0:

                positive.append(number)

        else:

               negatives.append(number)

print positives

print negatives

[20, 7, 8, 1]

[-4, -2, -6, -10]

[-4, -2, -6, -10]

[20, 7, 8, 1]

 

[20, -4, 7, 8, -2, -6, 1, -10]

[20, -4, 7, 8, -2, -6, 1, -10]