Έλεγχος βάρους - υπολογισμός δείκτη μάζας σώματος

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (Δ.Μ.Σ)

Τι είναι, πώς υπολογίζεται, που χρησιμεύει;

 
 
Ο Δείκτης Μάζας Σώματος αποτελεί έναν παγκοσμίως αποδεκτό δείκτη για την κατηγοριοποίηση του σωματικού βάρους των ενηλίκων και τον εντοπισμό του υπέρβαρου βάρους και της παχυσαρκίας σε αυτούς. Υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος ( σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα), δηλαδή
ΔΜΣ= ΒΑΡΟΣ/ ΥΨΟΣ2

Με βάση το πηλίκο της παραπάνω εξίσωσης τα άτομα ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:

Ελλιποβαρής για ΔΜΣ < 18,5 
Κανονικού βάρους για ΔΜΣ 18,5-24,9
Υπέρβαρος για ΔΜΣ 25-29,9
Παχυσαρκία 1ου βαθμού για ΔΜΣ 30-34,9
Παχυσαρκία 2ου βαθμού για ΔΜΣ 35-39,9
Παχυσαρκία 3ου βαθμού για ΔΜΣ >40

Ο ΔΜΣ αν και αποτελεί έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο κατάταξης των ατόμων σε κατηγορίες βάρους χρησιμεύει μόνο ως ένας προγνωστικός δείκτης για τον εντοπισμό παχυσαρκίας διότι δεν λαμβάνει υπόψη του την σύσταση του σώματος ( μυική και οστική μάζα, λιπώδης ιστός). Καθώς ως παχυσαρκία ορίζεται η μη φυσιολογική ή υπερβολική συσσώρευση λίπους στο λιπώδη ιστό, μαζί με τον υπολογισμό του ΔΜΣ θα πρέπει να γίνεται και εκτίμηση του σωματικού λίπους ( ποσοστό αυτού και η κατανομή του στο σώμα) για τον εντοπισμό της.

Υπολογίστε τον προσωπικό σας δείκτη μάζας σώματος (κλικ εδώ) και συγκρίνετε το αποτέλεσμα με τον παρακάτω πίνακα.