Στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας

ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Ο πανταχού Παρών και τα πάντα Πληρών , ο Θησαυρός των αγαθών και ζωής Χορηγός , ο Άγιος , ο Ισχυρός , ο Αθάνατος , ο Αγαθός , ο Δυνατός , ο Πατέρας , ο Παντοκράτωρ , ο Ποιητής ουρανού και γης , ο Κύριος , ο Θεός ο Αληθινός , ο Κατελθών εκ των ουρανών , ο Ενανθρωπήσας , ο Σταυρωθείς , ο Αναστηθείς , ο πάλιν Ερχόμενος μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος , ο Ζωοποιός , ο Βασιλεύς , ο Δοξαζόμενος , ο Ύψιστος , ο Κύριος του ελέους , ο ποιών αεί μεθ’ημών μεγάλα τε και ανεξιχνίαστα , η Ανείκαστος αγαθότητα , ο Άναρχος , ο Θεός των Πατέρων ημών , ο Παντοδύναμος , ο Ήλιος της δικαιοσύνης , το απρόσιτον Φως , η Ζωή και η Ανάστασις , ο Δεσπότης , ο Σωτήρ και Αντιλήπτωρ , ο Ευλογητός εις τους αιώνας , ο Εύσπλαγχνος , η Ελπίς , η Καταφυγή και η Σκέπη ημών , ο Ελεήμων και Φιλάνθρωπος , ο Διδούς ευφροσύνην εις την καρδίαν ημών , ο Ελεών και Τρέφων ημάς εκ των Αυτού πλουσίων δωρεών , ο Αναμάρτητος , ο Θεός της σωτηρίας μου , ο Οικτίρμων και Ελεήμων , ο Μακρόθυμος και Πολυέλεος , ο Μέγας , ο Ποιών θαυμάσια , ο Δυνατός εν ελέει και Αγαθός εν ισχύι , ο Ιατρός και Θεραπευτής των ψυχών ημών , ο Αληθινός , ο Βασιλεύς των αιώνων , ο Ποιήσας τον ουρανόν εν συνέσει , ο Δημιουργός και Δεσπότης της κτίσεως , ο Ευλογητός , η Πηγή των αγαθών , ο Ευλογών και Αγιάζων τα σύμπαντα , ο Βοηθός μου και Σωτήρ μου , ο Κραταιός Βασιλεύς των αιώνων , ο της εκκλησίας Δομήτωρ , των πιστών το Στήριγμα , ο Αρχηγός της γαλήνης , ο Επουράνιος , ο Αμνός του Θεού , ο Αίρων την αμαρτίαν του κόσμου , ο Λόγος του Θεού , ο Πολυεύσπλαγχνος , η Άμπελος η Αληθινή , ο Κύριος των Δυνάμεων , ο Μόνος Καθαρός και Ακήρατος Κύριος , ο Πλαστουργός , ο Άρτος της Ζωής , η Πηγή του αγιασμού , ο Δοτήρ των αγαθών , ο τοις ασιγήτοις ύμνοις και απαύστοις δοξολογίαις υπό των αγίων Δυνάμεων Ανυμνούμενος , ο τη αχράντω Σου παλάμη συνέχων τα σύμπαντα , ο Μακροθυμών επί πάντας ημάς , ο Θεός ο Μέγας και Θαυμαστός , ο ανεκδιηγήτω αγαθοσύνη και πλουσία προνοία Διοικών τα σύμπαντα , ο και τα εγκόσμια αγαθά υμίν Δωρησάμενος , ο Μόνος έχων αθανασίαν , ο Δεσπότης των απάντων , ο των αγαθών χορηγός , ο Αντιλήπτωρ μου , ο Κλίνας ουρανούς και Καταβάς επί σωτηρία του γένους των ανθρώπων , ο Ακατάληπτος , ο Αιώνιος , ο Ειπών εκ σκότους φως λάμψαι , ο αγαθών Θησαυρός , η Πηγή η Αέναος , ο Θαυμαστοποιός , ο εν σταυρώ Προσηλωθείς , ο Αναστάς εκ του τάφου , η Ζωή των απάντων , ο Περικρατών πάντα τα ορατά τε συν τοις αοράτοις , η Ζωαρχική Αξία εξ ου παν ζώον εμψυχούται , ο κατ’αρχάς τους ουρανούς παντοδυνάμω Σου Λόγω στερεώσας , η Καταφυγή και Δύναμις ημών , ο Βοηθός εν θλίψεσι , ο εν παντί καιρώ και πάση ώρα εν ουρανώ και επί γης Προσκυνούμενος και Δοξαζόμενος , το Φως το αληθινόν το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον , το Άναρχον και Αΐδιον Φως , η του ελέους Πηγή , το της αγαθότητος πέλαγος και της φιλανθρωπίας ανεξιχνίαστος άβυσσος , ο την σην ειρήνην δεδωκώς τοις ανθρώποις , ο εν αγίοις Αναπαυόμενος , ο υπό των Σεραφείμ Ανυμνούμενος και υπό των Χερουβείμ Δοξολογούμενος , ο επί θρόνου χερουβικού Εποχούμενος , ο Ανέκφραστος , ο Απερινόητος , ο Αόρατος , ο Ακατάληπτος , ο Προσκυνητός , ο των αρρήτων και αθεάτων μυστηρίων Θεός , ο εν υψηλοίς Κατοικών και τα ταπεινά Εφορών , η Ανάστασις και η Ζωή , ο και νεκρών και ζώντων Εξουσιάζων ως Θεός , ο Άκτιστος , ο Ποιμήν ο καλός , ο Βασιλεύς της Δόξης , ο Υιός του ανθρώπου , ο Αδιάδοχος , ο Άγιος αγίων , ο Μέγας και Θαυμαστός , ο Αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον , ο Συνέχων τα πάντα , ο σταυρόν Υπομείνας και τον θάνατον Καταργήσας και Αναστάς εκ των νεκρών , ο Ποιών θαυμάσια μόνος , ο Αναληφθείς εν δόξη , ο Αμίαντος , ο Άναρχος , ο Αόρατος , ο Ανεξιχνίαστος , ο Αναλλοίωτος , ο Ανυπέρβλητος , ο Αμέτρητος , ο Ανεξίκακος , ο Ποιήσας τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτοίς , ο προ του αιτείσθαι τοις πάσι τας αιτήσεις Παρέχων , ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία Θέμενος , η Τριάς η Υπερούσιος , η Υπεράγαθος , η Υπέρθεος , η Παντοδύναμος , η Παντεπίσκοπος , η Αόρατος , η Ακατάληπτος , η Δημιουργός των νοερών ουσιών και των λογικών φύσεων , η Έμφυτος Αγαθότης , το Φως το Απρόσιτον , ο Απάτωρ εκ Μητρός και Αμήτωρ εκ Πατρός , ο Άδυτος Ήλιος , ο Αρχηγός της ζωής , ο Εκλάμψας προ αιώνων εκ Πατρός ,

ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ. ΑΜΗΝ.