ΠΑΝ_2013_ Β Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα:(Πανελλαδικές 2013)

k=32

m=10

while k>=8:

        k=k//2

        m+=k

        print k, m

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές των μεταβλητών k, m που εμφανίζονται σε κάθε επανάληψη

  k m
ΑΡΧΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 32 10
1η επανάληψη    
2η επανάληψη    
3η επανάληψη    

Πληκτρολογήστε τις τιμές των k,m αντίτοιχα ως ζευγάρια τιμών με κόμμα χωρίς κενά (6 τιμές)  

16,26,8,34,4,38