Τ.Ε.Μ. 3 Δρ20

a, b, c = (1, 2, 3)

Τι τιμές θα πάρουν;
 

a = [1 ,2, 3]

b = [1 ,2, 3]

c = [1 ,2, 3]

είναι λίστες

a = 1

b = 2

c = 3

a = [1]

b = [2]

c= [3]

είναι λίστες