ΠΑΝ_ΥΠ_2017_Β2

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού Python, το οποίο υπολογίζει και τυπώνει το άθροισμα των θετικών ακεραίων αριθμών που είναι πολλαπλάσιοι του 5 και βρίσκονται στο διάστημα από το 1 έως το 100

y = 1

s =     (1)  

while y     (1)    100:

        if  y    (3)     5 ==    (4)    :

                s =   (5)   + y

        y = y +   (6)   

print "Το άθροισμα είναι:",   (7)  

Στο τμήμα προγράμματος υπάρχουν υπογραμμισμένα κενά τα οποία έχουν αριθμηθεί.

Πληκτρολογήστε τα κενά που πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να υλοποιείται σωστά το τμήμα προγράμματος.

Για το quiz, πληκτρολογήστε από το 1ο κενό μέχρι και το 7ο κενό χωρίς κενά και διαχωρίστε με κόμμα

0,<,%,0,s,1,s