ΠΑΝ_2009_3β Ποια είναι η τιμή της μεταβλητής plithos

Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα:

sum=0

plithos=0

orio=input('Δώσε το όριο των αριθμών')

while sum<=orio:

        ar=input('Δώσε έναν αριθμό')

        sum=sum+ar

        plithos+=1

print 'Το άθροισμα είναι:', sum,plithos

Ποια είναι η τιμή της μεταβλητής plithos μετά την εκτέλεση του προγράμματος, αν η τιμή της μεταβλητής orio είναι 50 και της μεταβλητής ar είναι κάθε φορά 10; (Πανελλαδικές 2009)

Πληκτρολογήστε τον αριθμό π.χ. 82

6