Τ.Ε.Μ. 3 Τύποι δεδομένων1

Τύποι δεδομένων. Ερώτηση αντιστοίχησης

SubquestionCorrect matchFeedback
-27int (ακέραια)
35.7float (κινητής υποδιαστολής)
'False'string (συμβολοσειρά)
Truebool (λογική)