Τ.Ε.Μ. 3 Δρ8_4

Τι θα εμφανίσει στο διερμηνευτή;

print type ("python")

<type 'str'>

<type 'int'>

<error> Δεσμευμένη λέξη