Τ.Ε.Μ. 3 Δρ13_5

Επιλέξτε True η False

not ( 4 == 4 and 1 != 0)
 

False