Τ.Ε.Μ. Κεφ7 Δρ8

Να  επιλέξετε τη συνάρτηση product, η οποία δέχεται μια λίστα ακεραίων και επιστρέφει το γινόμενο όλων των στοιχείων της λίστα

def product(lista):

        p = 1

        for item in lista:

                p * = item

        return p

def product(lista):

        p = 1

        for i  in range(len(lista)):

                p * = i

        return p

def product(lista):

        p = 0

        for item in lista:

                p * = item

        return p