Συγκριτικοί Τελεστές

Οι Συγκριτικοί Τελεστές στην Python είναι οι παρακάτω:

Μεγαλύτερο   >, π.χ. 5>4 είναι True

Μικρότερο  <,  π.χ 7<3 είναι False

Μεγαλύτερο ή ίσο >= ,  π.,χ 5>=5 είναι True

Μικρότερο ή ίσο<=  , π.χ 6<=7 είναι True

ϊσο == , π.χ. 5==6 είναι False

Διάφορο   != , π.χ. 5!=9 είναι True

Questions10
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Αριθμητικοί Τελεστές Python

Στην Python οι αριθμητικοί τελεστές και η ιεραρχία τους είναι όπως παρακάτω:

Η ιεραρχία των αριθμητικών τελεστών είναι η παρακάτω:

 Προηγούνται οι παρενθέσεις

 Σε τελεστές με ίδια ιεραρχία, εκτελούνται από αριστερά προς δεξιά

1.  ** ( Δύναμη, 3 ** 4 =  3*3*3*3=81)

2. *, /, % 

3. +, -

Τελεστής /  : δεκαδικό πηλίκο όταν έχουμε δεκαδικούς π.χ. 5 / 2.0 = 2.5

                 : ακέραιο πηλίκο όταν έχουμε ακεραίους π.χ. 5 / 2 = 2

Questions8
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Pages