Κεφάλαιο 3, 4, 5, 7, 8 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

ΥΛΗ 2019-2020 Κεφάλαια 3, 4, 5 (5.1-5.2), 7 (7.1-7.2.2), 8 (8.1-8.2)

Quiz 25 τυχαίων ερωτήσεων από σύνολο 320 ερωτήσεων, από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών του μαθητή

Κεφάλαιο 3

Βασικά στοιχεία γλώσσας προγραμματισμού

Κεφάλαιο 4

Αλγοριθμικές Δομές

Δομή ακολουθίας, επιλογής επανάληψης και συναρτήσεις

Κεφάλαιο 5

Κλασικοί Αλγόριθμοι Δυαδική αναζήτηση, Ταξινόμηση Ευθείας Ανταλλαγής 

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Κεφάλαιο 5 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

Κεφάλαιο 5

Κλασικοί Αλγόριθμοι Δυαδική αναζήτηση, Ταξινόμηση Ευθείας Ανταλλαγής 

Από την παράγραφο 5.1 έως και την 5.2 και τις σχετικές δραστηριότητες

Quiz 20 τυχαίων ερωτήσεων από συνολικά 45, από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών του μαθητή,

χωρίς τρέχοντα αποτελέσματα, παρά μόνο στο τέλος

Questions20
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Κεφάλαιο 8 - Βιβλίο-Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

Κεφάλαιο 8

Δομές ΔεδομένωνΙΙ

Από την παράγραφο 8.1 έως και την 8.2

Συμβολοσειρές, Λίστες

Quiz 25 τυχαίων ερωτήσεων από συνολικά 91, από το σχολικό βιβλίο και το τετράδιο εργασιών του μαθητή,

χωρίς τρέχοντα αποτελέσματα, παρά μόνο στο τέλος

Questions25
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Pages