Εντολή print

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων στην οθόνη υπάρχει η εντολή print

Σύνταξη:

  • print 'κείμενο'   #θα εμφανιστεί το : κείμενο

           π.χ. print 'Hello world'   #θα εμφανιστεί το : hello world

Questions6
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Λογικοί Τελεστές

Οι Λογικοί Τελεστές που χρησιμοποιούνται στην Python και η ιεραρχία τους είναι η παρακάτω:

Προηγούνται οι παρενθέσεις

1. not

2. and

3. or

Σύζευξη: False and οτιδήποτε =  False                                 

Διάζευξη: True or οτιδήποτε = True

Questions10
Attempts allowedUnlimited
AvailableAlways
Backwards navigationAllowed
Start Quiz

Pages