a.pop()

τι θα γίνει;
a=[9]
a.pop()
a.pop()

Η λίστα θα μείνει κενή

Η λίστα θα μείνει κενή και μετά Σφάλμα: IndexError: pop from empty list, δηλαδή δε μπορεί να γίνει διαγραφή από κενή λίστα

Θα διαγραφεί η ίδια η λίστα