Σ.Μ.7 fun

Οι συναρτήσεις θα επιστρέψουν πάντα μια τιμή

False