ΠΑΝ_2020_Α1ε

Η συνάρτηση range(10, 1, -2) επιστρέφει τη λίστα [10, 8, 6, 4, 2] (Πανελλαδικές 2020)

True