ΠΑΝ_2021_Α2

Αντιστοίχιση.Ένα στοιχείο από την πρώτη στήλη θα περισσέψει Πανελλαδικές 2021

SubquestionCorrect matchFeedback
L.append(a)Προσθήκη του στοιχείου a στο τέλος της λίστας L
L.pop()Αφαίρεση του τελευταίου στοιχείου της λίστας L
item not in L Επιστρέφει True αν το στοιχείο item δεν υπάρχει μέσα στη λίστα L
len(L)Επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων της λίστας L
L = [a] + LΠροσθήκη του στοιχείου a στην αρχή της λίστας L
ΠερισσεύειΑφαίρεση του πρώτου στοιχείου της λίστας LΕίναι: L.pop(0)