2019 επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ

# 2019 επαναληπτικές ΘΕΜΑ Δ
# (c) Dieman 2022-2023 
# -*- coding: cp1253 -*-
 
def money(anal,ypol):
  eparkei=False
  if ypol>=anal:
    eparkei= True
  return eparkei
 
s_an=0 # άθροισμα αναλήψεων
s_kat=0 # άθροισμα καταθέσεων
 
#--- έστω κάποιοι λογαριασμοί για παράδειγμα-----
LOG=[345,786,456,987,423]    
KATATH=[2000,5000,8000,1500,6000] 
#---------- με τυχαια χρήματα----------------------------
 
ar_log=input('Δώσε αριθμό λογαριασμού:')
while ar_log!=0:         
  found=False
  for i in range(len(LOG)):
    if ar_log==LOG[i]:
      print KATATH[i]
      thesi=i
      found=True
  if found:    
    eidos=input('Είδος συναλλαγής. 1-κατάθεση, 2-ανάληψη:')
    if eidos ==1:
      xrim=input('Δώσε το ποσό κατάθεσης:')
      s_kat+=xrim
      KATATH[thesi]+=xrim
    elif eidos==2:
      xrim=input('Δώσε το ποσό ανάληψης:')
      if money(xrim,KATATH[thesi]):
        print 'Γίνεται ανάληψη...'
        s_an+=xrim
        KATATH[thesi]-=xrim
      else:
        print 'Δεν επαρκει το υπόλοιπο...'
  else:
    print 'Δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός'
 
  ar_log=input('Δώσε επόμενο αριθμό λογαριασμού:')
print 'Σύνολο καταθέσεων:', s_kat
print 'Σύνολο αναλήψεων:', s_an