Μόνο οι ελευθερες ψυχές κρατάνε ελεύθερες πατρίδες

#(c) Dieman + 28/10/2023 +
 
# 28/10/2023 μήνυμά του από το cockpit του μαχητικού αεροσκάφους 
# F-16 της ομάδας ΖΕΥΣ
 
#-*- coding: cp1253
phrase='Μόνο οι ελευθερες ψυχές κρατάνε ελεύθερες πατρίδες'
F16 ='''
 
                 / \ 
              ____ /   \ ____ 
         ~~~~~~~~~          ~~~~~~~~~ 
        /_________           _________\ 
 _________________________/          \_____________________
|                                  |
\__.__.                            .__.__/
 ( ) .__.__.                      .__.__. ( )
 |     \.__.__.              .__.__./     |
       |   |\.__.__.      .__.__./|   |
       |   |    \     /    |   |
        |  |     \    /     |  |
        \ /      \   /      \ /
         '       \  /       ' 
                 \ /
                 .
'''
F16_with_phrase=''
for i in range(len(F16)):
  if i<354 or i>403:
    F16_with_phrase+=F16[i]
  else:
    F16_with_phrase+=phrase[i-354]
print F16_with_phrase