Τ.Ε.Μ. 4 Δρ31γ

Να συμπληρώσετε τη for ώστε να εμφανίζει όλους τους άρτιους αριθμούς από το 20 μέχρι το 80 (όχι και το 80)

for i in range( __ ,  __ , ___ ):

        print i

Πληκτρολογήστε τους τρεις αριθμούς, διαχωρίζοντας με κόμμα χωρίς κενά

20,80,2