Δε χωράει στην οθόνη....

(15 > 20 / 2) or (3**123*3132+2987-2354/2354265<=238293-23213*23)

True