Τ.Ε.Μ.8 len(w)

από το Τετράδιο Εργασιών Μαθητή

w='MONTY PYTHON'

print len(w)

τι θα εμφανίσεi ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ;

12