Δύο επιλογές σε μια απλή επιλογή;

Τι θα εμφανίσει το πρόγραμμα;

a=5

k=3

if  (a+κ//2)>=6:

    k+=3

print k

5

6

3