a.pop(-len(a))

Τι θα γίνει;
a=[5,9,12]
a.pop(-len(a))

Θα διαγραφεί το 9

Θα διαγραφεί το τελευταίο στοιχείο, το 12

Θα διαγραφεί το πρώτο στοιχείο, δηλαδή το 5