ΠΑΝ_2010_1ε Η τιμή του string '2010'

Η τιμή του string '2010' είναι τύπου ακεραίου (Πανελλαδικές 2010)

False