Τ.Ε.Μ. 3 Δρ13_3

Επιλέξτε True η False

1 == 1 or 2 != 1 or 5 == 5

True