ΠΑΝ_2013_A3 τιμές των μεταβλητών

Να γράψετε τις τιμές των μεταβλητών x,y που θα εμφανιστούν μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών:(Πανελλαδικές 2013)

x=input()

y=input()

x+=10

y=x+10

print x,y

αν ως είσοδος δοθούν οι τιμές:

α. x=0 και y=0

β. x=20 και y=10

Πληκτρολογήστε και τις 4 τιμές από τα δύο ερωτήματα διαχωρισμένες με κόμμα χωρίς κενά

10,20,30,40