Τ.Ε.Μ. 3 Δρ9_3

Τι θα εμφανίσει ;

print int(1.0 / 2.0 )

<type 'int'>

0

0.5

1