ΠΑΝ_2015_Β Πίνακας τιμών

Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος: (Πανελλαδικές 2015)
 

sum=0

ar=2

while ar < 10:

        sum + = ar

        ar + = 2

        print sum , ar

sum - = ar

print sum , ar

Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις τιμές των μεταβλητών sum και ar που εμφανίζονται

  sum ar
Αρχικές τιμές 0 2
1η επανάληψη    
2η επανάληψη    
3η επανάληψη    
4η επανάληψη    
Τελικές τιμές    

Πληκτρολογήστε τις τιμές (ζευγάρια τιμών των sum και ar) διαχωρίζοντάς με κόμμα. Σύνολο 10 τιμές

2,4,6,6,12,8,20,10,10,10