Τ.Ε.Μ. 3 Δρ16_5

Τι θα εμφανιστεί;

print 3 * "Python"

3Pyhton

Μήνυμα λάθους

Python3

PythonPythonPython