Τ.Ε.Μ. 3 Δρ16_6

Τι θα εμφανιστεί;

print 3 * "Python" * 2

PythonPythonPythonPythonPythonPython

Python6

Μήνυμα λάθους

3Pyhton3Pyhton